نکته بهداشتی: گزش زنبور

در مواردی که بدن شما واکنش شدیدی بوسیله گزش زنبور مدال نداده است، این کمک های مقدماتی را می توانید ادا دهید:

– از موچین بخاطر بیرون کردن نیش زنبور کاربرد نکنید. یک شیء قعر نم شبیه سوزن برای خارج کردن نیش استفاد کنید.

– نگرش سو زاندن را با آب و صابون بشویید.

– بخاطر ۱۰ دقیقه روی محل گزش خنک بگذارید.

– از استوار یا کرم آنتی هیستامین (ضد حس) استفاده کنید.

– مراقب نشانه های عفوت یا نفوذ جدی آلرژی باشید.

هیچگار از شریان سد (تورنیکت) استفاده نکنید و داروهای محرک، آسپیرین خواه سایر داروهای ضد درد را بوسیله بی مانند گزیده شده ندهید، مگر اینکه دکترتان آن را تجویز کرده باشد.

اگر شخص نشانه های واکنش شدید الرژی- از جمله دشواری در تنفس، سرفه، خس خس سینه، عطسه غیرقابل کنترل، سبو دم را نشان داد، فورا به ظهر کمک پزشکی بروید.